Στο πλαίσιο της κοινωνικής ατζέντας της Επιτροπής για την περίοδο 2005-2010, ανακηρύχτηκε το 2010 «ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού».Η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για το Ευρωπαϊκό Έτος 2010 θα επιδιώξει την ενδυνάμωση των προσπαθειών πληροφόρησης και ενημέρωσης γύρω από θέματα καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με αποδέκτες όχι μόνο τους εμπλεκόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα, αλλά και το ευρύτερο κοινό και τα ίδια τα άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Το έργο «Καθολική Προσβασιμότητα στα Άτομα με Αναπηρία» εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έτους για την Καταπολέμηση της φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Κύπρο και υλοποιείται από την Κοινοπραξία Δήμου Αραδίππου και Κυπριακής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΥΣΟΑ).

Το έργο εντάσσεται στη Θεματική Προτεραιότητα 4 η οποία αναφέρεται στην αντιμετώπιση των διαστάσεων του φύλου, της ηλικίας και της εθνικής καταγωγής σε σχέση με τη φτώχεια, στην εξάλειψη των διακρίσεων και στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και των εθνικών μειονοτήτων, καθώς και στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Βασικός σκοπός του έργου είναι η άρση του εργασιακού και κοινωνικού αποκλεισμού των Άτομων με Αναπηρία και η ισότιμη  συμμετοχή τους στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, υπηρεσία ή αγαθό έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αυτονομία και η ανεμπόδιστη άσκηση του δικαιώματος στην επιλογή των ατόμων αυτών. Σκοπός επίσης είναι να υποστηριχθούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους που παραβιάζονται, όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση και κατά συνέπεια αργότερα στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. 

Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι:

  • Η εφαρμογή των αρχών της αναγνώρισης των δικαιωμάτων των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
  • Η ανάπτυξη αισθήματος κοινής ευθύνης και συμμετοχής μεταξύ των ατόμων και της κοινωνίας για την καταπολέμηση της φτώχειας
  • Η ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων.

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου θα πραγματοποιηθούν οι εξής δραστηριότητες:√ Καταγραφή/Μελέτη  των υπηρεσιών που εξυπηρετούν ή συναλλάσσονται με πολίτες και έρευνα για επιδιωκόμενες αρχιτεκτονικές αλλαγές στο δομημένο περιβάλλον αυτών των υπηρεσιών με σκοπό την άρση του αποκλεισμού και της πρόσβασης των αναπήρων.  √ Κατάρτιση στελεχών των Δημοσίων Υπηρεσιών , των Οργανισμών Κοινής  Ωφέλειας, και των στελεχών των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην εφαρμογή των αρχών της καθολικής πρόσβασης και της σχεδίασης για Αναπήρους.  √ Ημερίδες – συνέδρια  ώστε να ενημερωθεί το ευρύ κοινό, αλλά  και τη διερεύνηση δυνατοτήτων για παρεμβάσεις των κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο.  √ Βράβευση ατόμων με Αναπηρία (μαθητών ή φοιτητών)  από το χώρο του Αθλητισμού ή του Πολιτισμού , των Γραμμάτων ή του επιχειρηματικού τομέα.  Οι δράσεις του έργου προβλέπεται ότι θα συμβάλλουν στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης αλλά και στην προώθηση μιας συνεκτικότερης κοινωνίας μέσω της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης με σκοπό την μείωση της φτώχειας και την δίκαιη διανομή του πλούτου , αρχές που συνάδουν με αυτές της καταπολέμησης της φτώχειας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έτους 2010 .