Εκλογή του

Με βάση τον «Περί Δήμων Νόμο του 1985», Ν. 111/85 και την παρούσα πληθυσμιακή σύνθεση του Δήμου Αραδίππου, εκλέγονται με δημόσια ψηφοφορία δήμαρχος και 12 δημοτικοί σύμβουλοι για θητεία πέντε χρόνων. Κατά τις τελευταίες εκλογές, που διεξήχθησαν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, ως Δήμαρχος Αραδίππου εξελέγη ο κ. Ευάγγελος Ευαγγελίδης. Το πλήρες δημοτικό συμβούλιο έχει ως εξής:

Δήμαρχος

Ευάγγελος Ευαγγελίδης

Αντιδήμαρχος

Χριστόδουλος Πάρτου

Δημοκρατικός Συναγερμός

Αντρέας Καρίττεβλης

Δημοκρατικός Συναγερμός

Νικόλα Κάρουλλας

Δημοκρατικός Συναγερμός

Σταύρος Χατζηχαραλάμπους

Δημοκρατικός Συναγερμός

Μάριος Αλαμπρίτης

Δημοκρατικός Συναγερμός

Μαρία Πάτσαλου

ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις

Μηνάς Ξιούρουππας

ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις

Παντελάς Σιούκας

ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις

Γιώργος Μαυροβελής

ΑΚΕΛ – Αριστερά – Νέες Δυνάμεις

Σωτήρης Αγαπίου

ΕΔΕΚ – Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών

Παύλος Κίτσης

Δημοκρατικό Κόμμα

Μιχαλάκης Καρατζιά

 
Κατά την πρώτη συνεδρία του νέου δημοτικού συμβουλίου, αντιδήμαρχος εξελέγη ο κ. Χριστόδουλος Πάρτου. Δημοτικός Γραμματέας του Δήμου Αραδίππου ο Δρ. Ματθαίος Αλαμπρίτης.

 

Καθήκοντα και εξουσίες του δημοτικού συμβουλίου

Ο δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι απαρτίζουν το δημοτικό συμβούλιο. Από κοινού διαχειρίζονται όλες τις τοπικές υποθέσεις και ασκούν όλες τις εξουσίες με τις οποίες περιβάλλεται ο δήμος με βάση τον  «Περί Δήμων Νόμο του 1985», Ν. 111/85. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα καθήκοντα που το συμβούλιο ασκεί στα όρια του δήμου:

 • Εκδίδει, τροποποιεί ή ανακαλεί δημοτικούς κανονισμούς, όπου αυτή η εξουσία προβλέπεται από τον «περί Δήμων Νόμο» και με τον τρόπο που προβλέπεται από τον εν λόγω νόμο, π.χ. με έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, με τη συναίνεση του Αρχηγού Αστυνομίας κλπ.
 • Διαχειρίζεται τα οικονομικά του δήμου.
 • Φροντίζει για την εφαρμογή του «περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου».
 • Προνοεί για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων υδρεύσεως, αποχετεύσεως λυμάτων και ομβρίων υδάτων, δρόμων και παρόμοιων δημόσιας ωφέλειας κατασκευών.
 • Προνοεί για την καθαριότητα και υγιεινή κατάσταση του δήμου και για τη συλλογή και διάθεση των σκυβάλων.
 • Φροντίζει για την δημόσια υγεία, την υγιεινή των τροφίμων και ποτών μέσα από ελέγχους που διενεργεί.
 • Ασκεί και συντονίζει κοινωνική πολιτική που αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης ευάλωτων ομάδων ή προσώπων.
 • Ελέγχει την άσκηση επαγγελμάτων.
 • Προνοεί για την καλαισθητική εμφάνιση του δήμου και την προστασία του περιβάλλοντος (πάρκα, νησίδες πρασίνου κλπ).
 • Δημιουργεί και συντηρεί κοιμητήρια.  
 • Ρυθμίζει (και απαγορεύει, όταν κρίνεται σωστό) την διατήρηση ζώων ή πτηνών.
 • Προνοεί για την ονομασία των οδών.
 • Ασκεί πειθαρχική εξουσία πάνω στους υπαλλήλους του δήμου.

Οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των μελών που παρίστανται και ψηφίζουν κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως, νοουμένου ότι παρίστανται το ½ των μελών συν ένα.  Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως προνοεί ο νόμος, απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο δήμαρχος  ή ο προεδρεύων, αν απουσιάζει ή κωλύεται ο δήμαρχος, έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

 

Καθήκοντα και εξουσίες του δημάρχου

Με βάση πάντοτε τον «Περί Δήμων Νόμο του 1985», Ν. 111/85 ο δήμαρχος είναι η εκτελεστική αρχή του Δήμου και τον εκπροσωπεί σε όλες τις επίσημες σχέσεις του. Τα κυριότερα καθήκοντά του είναι:

 • Να εκπροσωπεί τον Δήμο ενώπιον των δικαστηρίων και οποιασδήποτε αρχής της Δημοκρατίας.
 • Να ετοιμάζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, να τις συγκαλεί και να προεδρεύει αυτών, καθώς και οποιασδήποτε άλλης επιτροπής στην οποία συμμετέχει είτε μόνιμα είτε ευκαιριακά.
 • Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.
 • Προΐσταται όλων των υπηρεσιών του δήμου, τις οποίες καθοδηγεί, κατευθύνει και ελέγχει.
 • Φροντίζει για την σωστή διαχείριση των οικονομικών του δήμου.
 • Ενεργεί ως Λειτουργός Γάμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του «Περί Γάμου Νόμου του 2003», Ν. 104(Ι)/2003.

 

Επιτροπές

Αμέσως μετά την εκλογή του, το δημοτικό συμβούλιο διορίζει από τα μέλη του τη διαχειριστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος και  η οποία εκτελεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • Ετοιμάζει τους προϋπολογισμούς του Δήμου, την ετήσια έκθεση και τους ετήσιους λογαριασμούς, που υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.
 • Βοηθά και συμβουλεύει τον δήμαρχο στην άσκηση των εξουσιών και στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
 • Συντονίζει το έργο των διαφόρων επιτροπών που διορίζονται από το Συμβούλιο.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα, που ανατίθενται σ΄ αυτήν από το συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

Επιπρόσθετα το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να διορίζει ειδικές ή γενικές επιτροπές, που αποτελούνται από δημοτικό σύμβουλο ή συμβούλους και άλλους δημότες που προέρχονται από όλα τα κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων και οργανωμένα σύνολα. Η κάθε μια από τις επιτροπές αυτές ασχολείται με ένα συγκεκριμένο θέμα ή κατηγορία θεμάτων που κατά τη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου τυγχάνει καλύτερης ρύθμισης ή διαχείρισης μέσω της επιτροπής.

Οι επιτροπές έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα, αφού οι πράξεις και εργασίες τους υποβάλλονται στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιτροπές αυτές δείτε στο εν λόγω κεφάλαιο.

 

Δημοτικός γραμματέας

Ο δημοτικός γραμματέας, που ανήκει στο μόνιμο προσωπικό, είναι ο Δρ. Ματθαίος Αλαμπρίτης. Σε στενή συνεργασία με τον δήμαρχο και το δημοτικούς συμβούλους συντονίζει το έργο του δήμου και ασκεί εποπτεία στο προσωπικό του.