Το Δημοτικό Συμβούλιο Αραδίππου, σε συνεδρία του ημερομηνίας 8 Δεκεμβρίου 2016, απέρριψε ομόφωνα αίτηση της εταιρείας Tsosaco Oil Ltd για ανέγερση εργοστασίου επεξεργασίας τηγανελαίου και μετατροπής του σε βιοκαύσιμο / βιοπετρέλαιο. Επίσης εξέφρασε –και πάλι ομόφωνα– τη διαφωνία του στην έγκριση της αίτησης για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών της εγκατάστασης της εταιρείας Cypra Bioenergy Ltd.

Το σκεπτικό των δύο αποφάσεων περιγράφεται σε επιστολές που απέστειλε ο Δήμoς στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, στις 9 Δεκεμβρίου 2016,.

Στην περίπτωση αίτησης της Εταιρείας Tsosaco Oil Ltd,  αναφέρεται ότι ο Δήμος διαφωνεί με την αιτούμενη ανάπτυξη διότι δεν έχει πειστεί ότι η πραγματική πρόθεση των αιτητών είναι η παραγωγή 500 lt  βιοκαύσιμου / βιοπετρελαίου ημερησίως, πράγμα που είναι οικονομικά μη βιώσιμο και ασύμφορο, αλλά η παραγωγή πολύ μεγαλύτερων ποσοτήτων, όπως ήταν και η πρόθεση των αιτητών σύμφωνα με την αρχική τους αίτηση. Το ότι η παραγωγή μέχρι 500 lt ημερησίως βιοκαύσιμου / βιοπετρελαίου είναι οικονομικά ασύμφορη, αναφέρεται στην επιστολή, δεν είναι άποψη μόνο του Δήμου αλλά είναι κυρίως και των μελετητών του προτεινόμενου έργου, όπως αυτή εκφράστηκε κατ' επανάληψη και έντονα από αυτούς σε συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και του Τμήματος Περιβάλλοντος. «Για τον λόγο αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο Αραδίππου έχει την άποψη ότι πρόθεση της εταιρείας είναι να εξασφαλίσει την αιτούμενη άδεια και να προχωρήσει στην παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας προϊόντων, αφού οι μηχανισμοί ελέγχου παραγωγής σε ημερήσια βάση υστερούν στην εφαρμογή τέτοιων ελέγχων».

Όσον αφορά την αίτηση της εταιρείας Cypra Bioenergy Ltd, ο Δήμος διαφώνησε με το αίτημα της Εταιρείας όπως επεξεργάζεται κατηγορίας 1 υλικά ειδικού κινδύνου από νεκρά ζώα, καθότι αυτό παραβαίνει τους όρους της άδειας οικοδομής που έχει εκδοθεί από τον Δήμο Αραδίππου. Ο όρος 500 της Πολεοδομικής Άδειας και η γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος είναι σχετικοί για το θέμα αυτό και είναι με βάση αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις που ο Δήμος Αραδίππου  έχει εκδώσει  τη σχετική άδεια. «Ο Δήμος Αραδίππου δεν πρόκειται να συναινέσει στην  καταστρατήγηση οποιωνδήποτε από τους όρους αυτούς, καθότι αυτό θα εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για την υγεία των δημοτών του», καταλήγει η επιστολή του Δήμου.