Εισαγωγικά

Αν σε κάποια περίπτωση νιώθετε ότι αδικείστε από κάποια απόφαση ή παράλειψη του Δήμου Αραδίππου, μπορείτε να ζητήσετε διαφοροποίηση της απόφασης ή άρση της παράλειψής του, δηλαδή να ζητήσετε να κάνει αυτό που του είχατε ζητήσει και δεν έκανε, χωρίς να σας απαντήσει. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επιδιώξετε την άρση της αδικίας, όπως την αντιλαμβάνεστε. Οι τρόποι αυτοί θα εξηγηθούν πιο κάτω.

Νομοθεσία

Η αρχή της νομιμότητας καθορίζει ότι οι δραστηριότητες των οργάνων που ασκούν δημόσια διοίκηση (ο Δήμος Αραδίππου περιλαμβάνεται σ’ αυτές) προσδιορίζονται και περιορίζονται από το εκάστοτε ισχύον δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένα να ενεργούν μέσα στα πλαίσια  των νόμων και όχι έξω από αυτά. Ως εκ τούτου η δράση του Δήμου Αραδίππου βασίζεται ( ή πρέπει να βασίζεται) στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Σύνταγμα, στους νόμους και στη δευτερογενή νομοθεσία. Ο Δήμος εφαρμόζει κυρίως τους ακόλουθους νόμους (και την όποια δευτερογενή νομοθεσία έχει εκδοθεί με βάση αυτούς):

 • Ο περί Δήμων Νόμος του 1985, Ν. 111/1985
 • Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος, Κεφ. 96
 • Ο περί Δημοσίων Οδών Νόμος, Κεφ. 83
 • Ο περί Γάμου Νόμος του 2003, Ν. 104(Ι)/2003
 • Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμος, Κεφ. 144
 • Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, Ν. 184(Ι)/2002         

Ένας βασικός νόμος που πρέπει να τυγχάνει απόλυτου σεβασμού από οποιοδήποτε διοικητικό όργανο και να αποτελεί το ευαγγέλιο των ενεργειών του είναι «ο περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999», Ν. 158(Ι)/1999. Είναι ο νόμος που έχει κωδικοποιήσει τις αρχές που πρέπει να διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης, ώστε η εξουσία τους να ασκείται με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης και με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των διοικουμένων.

Υποχρεώσεις του Δήμου και δικαιώματα σας

«Ο περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999», Ν. 158(Ι)/1999 απαριθμεί μια σειρά από υποχρεώσεις για τις διοικητικές αρχές. Δεν θα απαριθμηθούν εδώ στο σύνολό τους, αλλά μόνο οι κυριότερες που θα σας ενδιέφεραν σε περίπτωση που κρίνετε ότι αδικείστε από πράξη ή παράλειψη του Δήμου. Σύμφωνα λοιπόν με τον νόμο αυτό:

 • Με βάση το άρθρο 29 του Συντάγματος, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε γραπτώς αιτήσεις ή παράπονα σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή (συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Αραδίππου) και δικαιούστε να απαιτήσετε να επιληφθεί της αίτησης ή του παραπόνου σας και να αποφασίσει γρήγορα. Η απόφαση του Δήμου πρέπει να είναι γραπτή, να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να σας γνωστοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και δη όχι πέραν των 30 ημερών από τη λήψη της αίτησης ή του παραπόνου σας. «Ο περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999» αναλύει περισσότερο την πιο πάνω διάταξη. Ανάμεσα σε  άλλα διευκρινίζει ότι η προθεσμία των 30 ημερών ισχύει στην περίπτωση που η λήψη απόφασης μέσα στην προθεσμία αυτή είναι εφικτή. Αν, δηλαδή,  για να σας απαντήσει ο Δήμος, χρειάζεται να μελετήσει ένα σημαντικό αριθμό εγγράφων και υπολογισμών, όπως π.χ. στην περίπτωση που κάνετε αίτηση για να κτίσετε μια πολυκατοικία ή να κάνει κάποια έρευνα ή να πάρει στοιχεία από άλλες υπηρεσίες, τότε η απάντηση στο αίτημά σας θα καθυστερήσει για όσο διάστημα αντικειμενικά απαιτείται να ετοιμαστεί. Όμως ο Δήμος σε τέτοια περίπτωση είναι υποχρεωμένος να σας δώσει στο διάστημα των 30 ημερών πληροφορίες για την πορεία της υπόθεσής σας. Αν μετά την παρέλευση τριών μηνών από την ημέρα υποβολής της αίτησής σας,  ο Δήμος δεν σας απαντήσει, τότε δικαιούστε να θεωρήσετε ότι έχει απορρίψει το αίτημά σας και μπορείτε να προσβάλετε την παράλειψη αυτή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου με βάση το άρθρο 146 του Συντάγματος.
 • Οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται από τον Δήμο Αραδίππου και σας αφορούν πρέπει να είναι επαρκώς και δεόντως αιτιολογημένες, όταν αυτές είναι δυσμενείς για σας π.χ. έχει απορριφθεί μια αίτησή σας να κτίσετε μια οικοδομή, δηλαδή θα πρέπει στο παράδειγμα αυτό να σας εξηγηθούν οι λόγοι για τους οποίους απορρίπτεται η αίτησή σας. Η γενική και αόριστη επίκληση του δημοσίου συμφέροντος δεν αποτελεί επαρκή αιτιολογία της διοικητικής πράξης. Αναιτιολόγητες διοικητικές πράξεις μπορούν να ακυρωθούν από το Ανώτατο Δικαστήριο μετά από προσφυγή με βάση το άρθρο 146 του Συντάγματος.
 • Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος σε έγγραφο με το οποίο σας κοινοποιεί απόφασή του βλαπτική για σας, να σας ενημερώνει για τις θεραπείες που έχετε για να προσβάλετε την πράξη του, δηλαδή να σας πληροφορήσει για τη φύση και τη μορφή της θεραπείας, την προθεσμία που τάσσει ο νόμος και το αρμόδιο δικαστήριο ή διοικητικό όργανο στο οποίο μπορείτε να καταφύγετε.
 • Αν έχετε παρανομήσει και ο Δήμος προτίθεται να λάβει μέτρα διοικητικού καταναγκασμού εναντίον σας, π.χ. να λάβει μέτρα για απομάκρυνση παράνομης διαφημιστικής πινακίδας, προτού το πράξει θα πρέπει να σας ειδοποιήσει σχετικά και να σας δώσει την ευκαιρία να συμμορφωθείτε, προτού λάβει ο ίδιος μέτρα.

Υποβολή ένστασης στον Δήμο Αραδίππου

Προτού αποφασίσετε να λάβετε πιο δραστικά μέτρα για απόφαση του Δήμου που σας έχει κοινοποιηθεί ή για παράλειψή του σε αίτημά σας, επικοινωνήστε με τον Δήμο Αραδίππου και ειδικά με το Τμήμα που έχει την ευθύνη για το ζήτημά σας. Μιλήστε με το προσωπικό του εν λόγω Τμήματος και ζητήστε εξηγήσεις είτε επικοινωνήστε γραπτώς, με επιστολή ή με ηλεκτρονικό μήνυμα. Καμιά φορά η απόφαση ή παράλειψη μπορεί να οφείλεται σε καλοπροαίρετο λάθος, απροσεξία, μπλέξιμο ονομάτων κλπ. Μια επικοινωνία σας με το προσωπικό που ασχολήθηκε ή έπρεπε να ασχοληθεί, ίσως λύσει απλά και εύκολα το πρόβλημά σας. Δεν ενδείκνυται να καταφύγετε κατευθείαν στον Δήμαρχο ή τον Δημοτικό Γραμματέα. Όπως είναι αντιληπτό, οι άνθρωποι αυτοί είναι πολυάσχολοι και η καταφυγή σ’ αυτούς πρέπει να γίνεται με φειδώ και όχι προτού μιλήσετε με το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου. Εξάλλου αυτοί οι δύο είναι πολύ πιθανό και φυσικό να μη γνωρίζουν λεπτομέρειες της υπόθεσής σας.

Ειδικά για την περίπτωση τελών ή αδειών που σας έχουν κοινοποιηθεί για να πληρώσετε, πρέπει να διευκρινιστεί ότι αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τη δυνατότητα υποβολής ένστασης. 

(α) Τέλη ή άδειες για τις οποίες δεν μπορείτε να υποβάλετε ένσταση

Τα ποσά των τελών και αδειών για την ακίνητη ιδιοκτησία, την πώληση αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένου καπνού και την κατοχή σκύλων καθορίζονται από τη νομοθεσία είτε ως απόλυτος αριθμός του οφειλόμενου ποσού είτε ως ποσοστό σε κάποιο καθορισμένο ποσό και δεν αφήνονται στην διακριτική ευχέρεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, έναντι αυτών των τελών δεν μπορεί να ασκηθεί ένσταση.

(β) Τέλη ή άδειες για τις οποίες μπορείτε να υποβάλετε ένσταση

Οι ακόλουθες άδειες και τέλη καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο με άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας, μέσα στα πλαίσια που καθορίζει η νομοθεσία: επαγγελματικές άδειες, άδειες επαγγελματικών υποστατικών, τέλη αποκομιδής σκυβάλων, τέλη καθαριότητας οικοπέδων ή ανοικτών χώρων. Ως εκ τούτου έναντι των αποφάσεων αυτών μπορείτε να ασκήσετε ένσταση. Η ένσταση πρέπει να ασκείται σε διάστημα 30 ημερών από την έκδοση των τιμολογίων. Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων και οι αποφάσεις της κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους.

Προσφυγή στον Επίτροπο Διοικήσεως

Αν, αφού επικοινωνήσετε με το προσωπικό του Δήμου, εξακολουθείτε να θεωρείτε τον εαυτό σας αδικημένο, μπορείτε να καταφύγετε στον Επίτροπο Διοικήσεως για θέματα κακοδιοίκησης, μη εφαρμογής των κανόνων χρηστής διοίκησης και, γενικά, επηρεασμού των δικαιωμάτων σας. Αυτό το δικαίωμά σας κατοχυρώνεται και σε σχέση με πράξεις ή παραλείψεις των Δήμων οι οποίες δεν υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Επιτρόπου Διοικήσεως:

Το παράπονο μπορεί να υποβληθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο υποβολής παραπόνου, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως.
 • Συμπληρώνοντας το σχετικό ειδικό έντυπο, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
 • Υποβάλλοντας μια απλή επιστολή.

Το παράπονο μπορεί:

 • Να σταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, 1097 Λευκωσία
 • Να σταλεί με τηλεομοιότυπο (φαξ) στον αριθμό 22672881
 • Να παραδοθεί ιδιοχείρως στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως στη διεύθυνση:Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, Era House, Διαγόρου 2, 1097 Λευκωσία

Σε περίπτωση υποβολής του παραπόνου με επιστολή, βεβαιωθείτε ότι αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Στοιχεία του παραπονούμενου (όνομα, διεύθυνση, αρ. ταυτότητας και αριθμούς τηλεφώνων).
 • Υπηρεσία εναντίον της οποίας στρέφεται το παράπονο.
 • Σύντομη περιγραφή του παραπόνου με συγκεκριμένες αναφορές στις ενέργειες ή παραλείψεις της διοίκησης.
 • Στοιχεία που να δεικνύουν ότι ο παραπονούμενος επηρεάζεται άμεσα και προσωπικά.
 • Αναφορά σε τυχόν αλληλογραφία με την εμπλεκόμενη υπηρεσία (αποστολή σχετικών αντιγράφων).

Περισσότερες πληροφορίες για το όλο θέμα μπορούν να ζητηθούν από το γραφείο του Επιτρόπου, μέσω του τηλ. 22405500 ή στην ιστοσελίδα http://www.ombudsman.gov.cy.

Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο με βάση το Άρθρο 146 του Συντάγματος

Αν αμφισβητείτε τη νομιμότητα μιας απόφασης ή πράξης του Δήμου Αραδίππου, που αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη ή αποτελεί παράλειψη του Δήμου, έχετε το δικαίωμα προσφυγής στο Ανώτατο Δικαστήριο με βάση τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος, νοουμένου ότι ενεστώς έννομο συμφέρον σας έχει προσβληθεί ευθέως από την απόφαση ή παράλειψη του Δήμου.

Η προσφυγή πρέπει να γίνει μέσα σε 75 μέρες από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση ή πράξη ή παράλειψη περιήλθε στη γνώση σας.