ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Το Τμήμα Φορολογιών του Δήμου Αραδίππου χειρίζεται τα θέματα των διαφόρων φόρων, τελών και αδειών που, σύμφωνα με διάφορους νόμους, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εξουσία να επιβάλλει. Ο Δήμος Αραδίππου επιβάλλει και εισπράττει τους ακόλουθους φόρους, τέλη και άδειες:

 

Δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας 

Επιβάλλεται μια φορά τον χρόνο, συνήθως τον Ιούλιο, με βάση το άρθρο 74 του «περί Δήμων Νόμου του 1985», Ν. 111/1985. Ο Δήμος αποστέλλει σχετική ειδοποίηση σε κάθε ιδιοκτήτη με την οποία του κοινοποιεί το οφειλόμενο ποσό και την τελευταία ημερομηνία πληρωμής του.

Η χρέωση βαρύνει όλους τους ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται μέσα στα όρια του Δήμου Αραδίππου και ισούται με το 1,5‰πάνω στην εκτιμημένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας,  που δίνει το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε τιμές του 1980. Με βάση το άρθρο 75 του εν λόγω νόμου, του τέλους εξαιρείται ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει στη Δημοκρατία, σε Δήμους ή που χρησιμοποιείται για θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς, αθλητικούς, κοινωνικούς σκοπούς, που κατονομάζονται στο εν λόγω άρθρο.

 

Επαγγελματικές άδειες

Επιβάλλονται μια φορά τον χρόνο, συνήθως τον Σεπτέμβριο, με βάση τα άρθρα 104 και 105 και τον Τρίτο Πίνακα του «περί Δήμων Νόμου του 1985», Ν. 111/1985. Η χρέωση βαρύνει μόνο νομικά πρόσωπα, εταιρείες και μη,  που δραστηριοποιούνται στα δημοτικά όρια του Δήμου Αραδίππου.

Οι εταιρείες κατατάσσονται  από τον νόμο σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το νομικό τους καθεστώς, το είδος των εργασιών που διεξάγουν, τον αριθμό των υπαλλήλων τους ή το μετοχικό κεφάλαιό τους. Για κάθε κατηγορία προβλέπεται το ανώτατο ποσό της άδειας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ασκεί τις εξουσίες που του παρέχει ο νόμος και καθορίζει το ποσό της επαγγελματικής άδειας για κάθε πρόσωπο και του αποστέλλει επιστολή στην οποία αναφέρεται το ύψος του οφειλόμενου ποσού καθώς και η τελευταία ημερομηνία πληρωμής του.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει την εξουσία να αυξάνει κάθε χρόνο τα ποσά που επιβάλλει μέχρι 14% πάνω στα ποσά του προηγούμενου χρόνου.

 

Άδειες επαγγελματικών υποστατικών

Επιβάλλονται μια φορά τον χρόνο, συνήθως τον Σεπτέμβριο, με βάση το άρθρο 103 και τον έβδομο πίνακα του «περί Δήμων Νόμου του 1985», Ν. 111/1985. Η χρέωση βαρύνει όλα τα πρόσωπα, φυσικά και νομικά, που ασκούν οποιαδήποτε επιχείρηση, βιομηχανία, εμπόριο, επάγγελμα ή επιτήδευμα Αραδίππου, νοουμένου ότι διατηρούν επαγγελματικό υποστατικό μέσα στα όρια του Δήμου.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα κατατάσσονται  από τον νόμο σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το είδος του επαγγέλματος που ασκούν, το νομικό τους καθεστώς, το είδος των εργασιών που διεξάγουν, τον αριθμό των υπαλλήλων τους ή το μετοχικό κεφάλαιό τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο ασκεί τις εξουσίες που του παρέχει ο νόμος και καθορίζει το ποσό της επαγγελματικής άδειας για κάθε πρόσωπο και του αποστέλλει επιστολή στην οποία αναφέρεται το ύψος του οφειλόμενου ποσού καθώς και η τελευταία ημερομηνία πληρωμής του.

 

Άδειες κατοχής σκύλων

Με βάση το άρθρο 3 του «περί Σκύλων Νόμου του 2002», Ν. 184(Ι)/2002 ο Δήμος Αραδίππου εκδίδει άδειες κατοχής για σκύλους, των οποίων οι ιδιοκτήτες κατοικούν στα δημοτικά όριά του. Τα τέλη έκδοσης της άδειας καθορίζονται από τον Τρίτο Πίνακα του πιο πάνω νόμου. Σύμφωνα με τον εν λόγω πίνακα, τα τέλη άδειας είναι για μεν τις επικίνδυνες φυλές σκύλων στειρωμένων €170.86 για δε τους υπόλοιπους €20,50.

Η άδεια είναι προπληρωτέα και είναι διάρκειας ενός έτους.

 

Άδειες  πώλησης αλκοολούχων ποτών

Με βάση το άρθρο 3 του «περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμου, Κεφ. 144, απαιτείται η προεξασφάλιση άδειας για πώληση οινοπνευματωδών (αλκοολούχων) ποτών. Στην περίπτωση υποστατικών που βρίσκονται στα όριο δήμων, οι άδειες εκδίδονται από τα συμβούλια των δήμων αυτών. Η άδεια είναι προπληρωτέα και λήγει στις 12 Μαρτίου του επόμενου από την έκδοσή της έτους.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του πιο πάνω νόμου, για την έκδοση των αδειών πώλησης αλκοολούχων ποτών καταβάλλονται τα τέλη που προβλέπονται στο παράρτημα του νόμου, που διαχωρίζει τις άδειες πώλησης οινοπνευματωδών σε δύο κατηγορίες: (α) την άδεια εμπόρου (χοντρική πώληση) και (β) την άδεια λιανοπώλη, που με τη σειρά της υποδιαιρείται σε άλλες κατηγορίες ανάλογα με το είδος της επιχείρησης στην οποία καταναλώνονται ή από την οποία πωλούνται. Για κάθε κατηγορία ισχύουν διαφορετικά τέλη άδειας.

 

Άδειες  πώλησης βιομηχανοποιημένου καπνού

Με βάση το άρθρο 92 του «περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου του 2004», Ν. 91(Ι)/2004, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να εμπορεύεται ή πωλεί βιομηχανοποιημένο καπνό, εκτός αν κατέχει άδεια, για την οποία καταβάλλεται σχετικό ετήσιο τέλος, που καθορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Το ισχύον τέλος είναι €51.26

Στην περίπτωση υποστατικών που βρίσκονται στα όρια δήμων, οι άδειες εκδίδονται από τα συμβούλια των δήμων αυτών. Η άδεια αυτή είναι προπληρωτέα και λήγει στις 12 Μαρτίου του επόμενου από την έκδοσή της έτους.

 

Τέλη αποκομιδής σκυβάλων

Το Δημοτικό Συμβούλιο επιβάλλει τα τέλη αποκομιδής σκυβάλων μια φορά το χρόνο (συνήθως Σεπτέμβριο) με βάση το άρθρο 84, εδάφιο (ζ) και τον έκτο πίνακα του «περί Δήμων Νόμου του 1985», Ν. 111/1985. Τα τέλη επιβάλλονται για την αποκομιδή των σκυβάλων από τα σπίτια και άλλα υποστατικά και γενικά για την εν γένει  καθαριότητα του Δήμου. Σχετική ειδοποίηση αποστέλλεται στον κάτοχο του υποστατικού με την οποία καθορίζεται το οφειλόμενο ποσό και η τελευταία ημερομηνία εξόφλησής του.

Ο νόμος καθορίζει ανώτατα ποσά τελών και το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στα πλαίσια αυτά καθορίζει τα πληρωτέα τέλη κάθε χρόνο.  Τα ανώτατα ποσά που προβλέπονται από τον νόμο είναι τα ακόλουθα:

Κατηγορία υποστατικού

Ανώτατο τέλος

(α) Οικίες

€170,86

(β) Καταστήματα, αποθήκες, καφενεία

€854,30

(γ) Οικοτροφεία, ξενώνες ύπνου ή πανδοχεία, οργανωμένα διαμερίσματα, τουριστικά καταλύματα, κέντρα αναψυχής

€6.834,41

(δ) Ξενοδοχεία

€17.086,01

(ε) Τυπογραφεία, λιθογραφεία, κλινικές, εργοστάσια, βιομηχανικές επιχειρήσεις ή άλλα υποστατικά, εκτός από τα αναφερόμενα στα (α) μέχρι (δ)

€13.668,81

 

Τέλη κοιμητηρίου

Αυτή η φορολογία επιβάλλεται μια φορά τον χρόνο για μια περίοδο 10 χρόνων. Με την φορολογία αυτή οι δημότες αποκτούν το δικαίωμα ταφής στο κοιμητήριο, αλλά δεν αγοράζουν τον τάφο. Δεν έχει σημασία εάν ο αποθανών δημότης έχει οικογενειακό τάφο σε άλλο δήμο ή χωριό. Το δικαίωμα ταφής στο κοιμητήριο του Δήμου Αραδίππου δεν αποκτούν όσα πρόσωπα κατοικούν στα όρια του Δήμου σε κατοικία που ενοικιάζουν.  

 

Τέλη καθαριότητας οικοπέδων ή ανοικτών χώρων

Τα τέλη αυτά επιβάλλονται μετά από υπόδειξη του Τμήματος Καθαριότητας και βαρύνουν τους κατόχους οικοπέδων  ή ανοικτών χώρων, των οποίων έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα από το Δήμο Αραδίππου. Συνήθως τους χώρους αυτούς δεν τους καθαρίζει το προσωπικό του Δήμου Αραδίππου, αλλά ιδιώτες μετά από προκήρυξη προσφορών από τον Δήμο. Η χρέωση ως εκ τούτου καθορίζεται από το ύψος της εκάστοτε προσφοράς.

 

Πληρωμή φόρων, τελών και αδειών

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα ποσά των τελών και αδειών για την ακίνητη ιδιοκτησία, την πώληση αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένου καπνού και την κατοχή σκύλων καθορίζονται από τη νομοθεσία είτε ως απόλυτος αριθμός του οφειλόμενου ποσού είτε ως ποσοστό σε κάποιο καθορισμένο ποσό και δεν αφήνονται στην διακριτική ευχέρεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, έναντι αυτών των τελών δεν μπορεί να ασκηθεί ένσταση. Μπορεί όμως να ασκηθεί ένσταση για τα υπόλοιπα τέλη. Η ένσταση πρέπει να ασκείται σε διάστημα 30 ημερών από την έκδοση των τιμολογίων. Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων και οι αποφάσεις της κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους.

Τα τέλη μπορούν να πληρωθούν με ένα από τους εξής τρόπους:

  • Στο Ταμείο του Δήμου με μετρητά, προσωπική επιταγή ή με πιστωτική κάρτα.Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να παρουσιάζεται η ειδοποίηση που έχει σταλεί από τον Δήμο.
  • Σε οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα με την προσκόμιση του λογαριασμού.
  • Απ’ ευθείας από την  εμπορική τράπεζα ή το συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα του φορολογούμενου, αφού αυτός δώσει σχετική πάγια εντολή (direct debit). Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να δοθούν τα στοιχεία του λογαριασμού στο Τμήμα Φορολογιών και Υδατοπρομήθειας του Δήμου για να αποστέλλεται αντίγραφο του τιμολογίου στην τράπεζα/συνεργατικό ίδρυμα.  
  • Μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου.

Αν ο λογαριασμός δεν πληρωθεί μέσα στην προθεσμία που αναφέρεται στο τιμολόγιο, αναγκαστικά θα πρέπει να πληρωθεί στο ταμείο του Δήμου. Σύμφωνα με το άρθρο 134 του «περί Δήμων Νόμου του 1985», Ν. 111/1985, σε κάθε καθυστερημένο λογαριασμό επιβάλλεται 10% προσεπιβάρυνση στο ποσό που αναγράφεται στο τιμολόγιο. Εξαιρείται το τέλος κοιμητηρίου που βαρύνεται με προσεπιβάρυνση ίση με το  20% του οφειλομένου ποσού. Νοουμένου ότι η προσεπιβάρυνση προβλέπεται από τον νόμο, δεν μπορεί να χαριστεί.

Για όλα τα καθυστερημένα τέλη στέλνεται και δεύτερη ειδοποίηση, στην οποία περιλαμβάνεται και το ποσό της προσεπιβάρυνσης. Αν και πάλιν το οφειλόμενο ποσό δεν πληρωθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην ειδοποίηση, ο Δήμος προχωρεί στη λήψη δικαστικών μέτρων.

 

TΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  (Ιστορία της Υδατοπρομήθειας της Αραδίππου)

Ευθύνη του Τμήματος είναι η ομαλή υδροδότηση όλων των υποστατικών (οικιστικών και επαγγελματικών) στον Δήμο μας. Το νερό που χρησιμοποιούμε το αγοράζουμε αποκλειστικά από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, δικές μας πηγές.

 

Διαδικασία υδροδότησης οικοπέδων, οικοδομών και άλλων υποστατικών

Αν έχετε (εγκεκριμένο) οικόπεδο ή άλλο υποστατικό στο όριο ανάπτυξης του Δήμου Αραδίππου και επιθυμείτε να το υδροδοτήσετε, πρέπει να υποβάλετε σχετική  αίτησηστο Τμήμα Υδατοπρομήθειας του Δήμου. Μαζί με την αίτηση πρέπει να προσκομίσετε ένα τοπογραφικό σχέδιο και άδεια οικοδομής ή άδεια περίφραξης, όταν πρόκειται για οικόπεδο. Όταν παραληφθεί η αίτησή σας, θα γίνει εκτίμηση του κόστους εγκατάστασης του δικτύου υδροδότησης του οικοπέδου ή του υποστατικού. Με επιστολή του ο Δήμος θα σας ειδοποιήσει κατά πόσο η αίτηση σας εγκρίνεται ή όχι. Αν εγκριθεί, στην επιστολή θα αναφέρονται το ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε για την υδροδότηση, στο οποίο χρεώνεται και ΦΠΑ 17%.

Αφού πληρώσετε τα σχετικά δικαιώματα, θα γίνει η υδροδότηση του οικοπέδου ή υποστατικού σας.

 

Τιμολόγηση του νερού και πληρωμή των χρεώσεων

Η καταγραφή της κατανάλωσης και η αποστολή τιμολογίων γίνεται κάθε τρεις μήνες.

Για σκοπούς χρέωσης της κατανάλωσης του, το νερό κατατάσσεται σε τρεις κατηγορίες: (α) για οικιακή χρήση, (β) για βιομηχανική χρήση και (γ) για χρήση από κτηνοτροφικά υποστατικά.

Η χρέωση του νερού για τις τρεις αυτές κατηγορίες γίνεται με βάση τους ακόλουθους συντελεστές:

 

ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ Α

Για ιδιωτικές κατοικίες, περιλαμβανομένων διαμερισμάτων, καταστήματα και γραφεία.

Πάγιο:

€13,00

Από :

1-15 κ.μ. @ €0,95/κ.μ.

 

16-30 κ.μ. @ €0,95/κ.μ.

 

31-45 κ.μ. @ €1,00/κ.μ.

 

46-60 κ.μ. @ €1,20/κ.μ.

 

61-75 κ.μ. @ €1,40/κ.μ.

 

76-90 κ.μ. @ €1,71/κ.μ.

 

91-105 κ.μ. @ €2,00/κ.μ.

 

106-120 κ.μ. @ €3,00/κ.μ.

 

121- κ.μ. @ €3,42/κ.μ.

 

ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ Β

Βιομηχανική Περιοχή (περιοχή Πελέτικο)

Πάγιο:

€20,00

Από :

1-50 κ.μ. @ €1,00/κ.μ.

               

51-100 κ.μ. @ €1,50/κ.μ.

               

101-500 κ.μ. @ €2,00/κ.μ.

               

501 -  κ.μ. @ €2,50/κ.μ.

 

 

ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ Γ

Βιομηχανική Περιοχή (πρώην Ελεύθερη Ζώνη Εμπορίου)

Πάγιο:

€20,00

Από :

1-50 κ.μ. @ €1,62/κ.μ.

               

51-100 κ.μ. @ €1,70/κ.μ.

               

101-500 κ.μ. @ €2,00/κ.μ.

               

501 -  κ.μ. @ €2,50/κ.μ.

 

 

 

ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ Δ

Περβόλια

   Πόσιμο

Πάγιο:

€13,00

Από :

1-10 κ.μ. @ €1,00/κ.μ.

               

11-60 κ.μ. @ €2,00/κ.μ.

               

61-120 κ.μ. @ €2,50/κ.μ.

               

121 -  κ.μ. @ €3,50/κ.μ.

   Νερό Κουσεττή

Πάγιο:

€13,00

Από :

1-10 κ.μ. @ €0,90/κ.μ.

               

11-60 κ.μ. @ €1,00/κ.μ.

               

61-120 κ.μ. @ €1,20/κ.μ.

               

121 -  κ.μ. @ €1,50/κ.μ.

 

 

Σημείωση: Στα πιο πάνω ποσά επιβάλλεται ΦΠΑ 5%.

 

Βλάβες

Οποιαδήποτε ζημιά μετά τον υδρομετρητή σας είναι ευθύνη δική σας. Όλες οι άλλες είναι ευθύνη του Δήμου.

Αν πιστεύετε ότι το ποσό που αναφέρεται στο τιμολόγιο του νερού είναι υπερβολικό σε σύγκριση με την αντίστοιχη τριμηνία του προηγούμενου έτους, προτού αποταθείτε στο Τμήμα Υδατοπρομήθειας του Δήμου, είναι καλόν να κάνετε από μόνοι σας ένα προκαταρκτικό έλεγχο για να διαπιστώσετε κατά πόσο υπάρχει ή όχι διαρροή νερού στο σύστημα υδροδότησής σας (μετά τον υδρομετρητή σας). Ως εκ τούτου συμβουλεύεστε να κάνετε τα ακόλουθα:  

  • Να συγκρίνετε την ένδειξη του μετρητή σας με την ένδειξη που αναγράφετε στο τιμολόγιο (παρούσα). Αν η ένδειξη του μετρητή είναι πιο χαμηλή από την ένδειξη του τιμολογίου, είναι προφανές ότι έχει γίνει λανθασμένη καταγραφή.
  • Το επόμενο πρωί, προτού χρησιμοποιήσετε νερό, να ελέγξετε κατά πόσο ο μετρητής γυρίζει. Αν γυρίζει, αυτό είναι ένδειξη ότι υπάρχει διαρροή στις διασωληνώσεις του υποστατικού σας και θα πρέπει να αποταθείτε στον υδραυλικό σας για επιδιόρθωση. Όταν γίνει η επιδιόρθωση, πρέπει να πάρετε βεβαίωση από τον υδραυλικό σας για την επιδιόρθωση και να υποβάλετε ένσταση στο Τμήμα Υδατοπρομήθειας του Δήμου.
  • Εάν κανένα από τα πιο πάνω δεν ισχύει, τότε θα πρέπει να αποταθείτε στο Τμήμα Υδατοπρομήθειας του Δήμου για έλεγχο του υδρομετρητή.

Αν διαπιστωθεί πρόβλημα στον υδρομετρητή, ο Δήμος θα τον αντικαταστήσει χωρίς περαιτέρω χρέωσή σας για την αξία του. Θα πρέπει επίσης να αναπροσαρμόσει τον λογαριασμό στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Αν αντιληφθείτε διαρροή στο δίκτυο υδατοπρομήθειας του Δήμου, τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα 24811084 – 24813011 - 24813012 κατά τις εργάσιμες ώρες του Δήμου και στο τηλέφωνο 70004748 πέραν των εργάσιμων ωρών.

ΔΙΑΤΙΜΗΣΗ Β

Βιομηχανική Περιοχή (περιοχή Πελέτικο)

Πάγιο:

€20,00

Από :

1-50 κ.μ. @ €1,00/κ.μ.

               

51-100 κ.μ. @ €1,50/κ.μ.

               

101-500 κ.μ. @ €2,00/κ.μ.

               

501 -  κ.μ. @ €2,50/κ.μ.